No.092张优《媚眼朦胧火爆身材》写真专辑[39P]_张优_爱尤物

No.092张优《媚眼朦胧火爆身材》写真专辑[39P]_张优_爱尤物

从涌泉上行足内踝,前起大骨下陷中,然谷穴也。叶氏《幼科要略》曾引及之,而洄溪评为杜撰。

然激之使发者,气闭也,展转于新漆之桌者,火闭也,假蚊口以嘬之者,血闭也;涂之以鸡矢醴者,寒闭也。又其支者,别锐下手阳明之大迎穴,合手少阳抵于下,加颊车,下颈合缺盆穴,以下入胸中,贯膈络肝,属胆,循胁里,出气街,散布脏腑,外绕毛际,横入髀厌中环跳穴也。

丹溪、河间诸贤,犹起而力矫其弊也,至薛立斋、张景岳之说出,提倡温补,天下翕然宗之,举古人审证察因之法概置勿论,而直以一补毕其事,遂令举世之人,甘心赴死而不知其故。生之途未能十一,杀之途不止十三,何其生之寡而杀之多也!此人事也?

庸人惑之,儒者辟之,皆愚也。每朝用紫花益母草三钱煎汤,送下二十丸。

岂不美哉!香岩先生治痘多活法。大醉不醒,急以热豆腐遍体贴之,冷即易,以醒为度。

世人谓其泻气,不敢施于虚体,岂不悖哉!何首乌内调气血,外散疮痈,功近当归,亦是血中气药。烟之称曰“引”者,言其既吸之后,欲罢不能,必引之致死而后已,故谓之烟引。

Leave a Reply