No222情趣连体灰丝写真套图30P丝袜模特Legku丝袜

No222情趣连体灰丝写真套图30P丝袜模特Legku丝袜

相家谓之兰台廷尉。故血之与气,异名同类焉。

气口主里,脉甚而坚者,食伤三阴也,是为内伤。变者,谓或黄,或赤,或为遗淋,或为癃闭之类,由肾水不足而然,是皆病之在中也。

四味香薷饮,乃治感冒暑气、阳邪遏抑之剂,即冬月伤风中用桂枝、荆、防之例。 若其人只有一积,或多则二积,岂可以五积并治者治之乎?

夏长既逆,承长气而秋收者少矣。致中和,天地位焉,万物育焉,其阴阳和平之人之谓乎?

阳实阴虚,故为内崩失血之证。肾脉贯脊属肾,络膀胱,故为脊痛、腹满、小便变等病。

若其微急,亦以风寒有余,因而致热,故为寒热、怠惰等病。肾愈虚则气愈无所归,气不归则阴愈虚矣。

Leave a Reply