Vol173嫩模诗诗kiki私房白衬衣配黑丝袜秀完美身段豪乳诱惑写真75P诗诗kiki画语界

Vol173嫩模诗诗kiki私房白衬衣配黑丝袜秀完美身段豪乳诱惑写真75P诗诗kiki画语界

用乳香、没药各一两,别研,次用血竭、自然铜、无名异、醋煮黄木鳖子各一两,地龙二两,并为末,蜜丸如龙眼大。寅卯辰手三阳,天阳春也。

上为末,汤调三钱,须臾呕、汗便解。血竭难得,合大活血丹。

又曰∶阳胜则外热,阴胜则内寒,此言并者也。寒厥者,只寒而不热也。

苟治之不早,则心主受毒。而伤生者,不可胜言也。

太阴属阴,故其色晦暗也。黄芩汤,即黄芩、甘草、白芍、大枣也。

热入血室之证,昼日明了,夜则谵语妄见鬼状,宜小柴胡汤加生地、丹皮。夫脉沉数为里热,沉迟为里寒。

Leave a Reply